ქართული ფილოლოგია

ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს თანამედროვე აკადემიური განათლების მიღებას ლიტერატურათმცოდნეობაში, ზოგად ენათმეცნიერებაში, სოციოლინგვისტიკაში, ქართულ ენაში, ქართული ლიტერატურის ისტორიასა და ქართული ფილოლოგიის სხვა მიმართულებებში.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

ფილოლოგიის ბაკალავრი (სპეციალიზაცია: ქართული ფილოლოგია)

პროგრამის კოდი:

1450109

წლიური გადასახადი

2250₾

მისაღები ადგილების რაოდენობა

30

პროგრამის ხელმძღანელი

პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე

დეტალურად

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად