2019-02-01

ცხადდება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობა

2018 - 2019 აკადემიური წლის გაზაფხულის  სემესტრში შიდა მობილობისთვის განსაზღვრული ვაკანტური ადგილები:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • ისტორია - 5 ადგილი; 
 • ქართული  ფილოლოგია - 5 ადგილი; 
 • სამართალი  - 10 ადგილი;
 • საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები - 10 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • სამართალი  - 5 ადგილი;
 • საჯარო მმართველობა - 5 ადგილი;  

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ფილოლოგია - 70 ადგილი;
 • საქართველოს ისტორია - 40 ადგილი;

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება -  150 ადგილი; 
 • ტურიზმის ბიზნესი - 10 ადგილი;
 • ეკონომიკა  - 10 ადგილი;
 • ფსიქოლოგია  - 10 ადგილი;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 10 ადგილი; 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ეკონომიკა - 5 ადგილი;
 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია  - 10 ადგილი;

2018 - 2019 აკადემიური წლის გაზაფხულისის სემესტრში შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) - 2019 წლის 4-12 თებერვალი 
 • კრედიტების აღიარებისა და გასაუბრების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება -  2019 წლის 5-13 თებერვალი;    
 • სტუდენტების ინფორმირება  აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი  დადასტურება - 2019 წლის 6-14 თებერვალი; 
 • შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების/ბრძანებების პროექტის/პროექტების მომზადება და გამოცემა - 2018 წლის 2019 წლის 18 თებერვალი.

შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • განცხადება (ივსება სასწავლო პროცესის რეგულირებისა და სტუდენტთა მომსახურების სამმართველოს, ოთახი N103);
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან  მისი ამონაწერი (შესაბამისი დეკანატის მიერ დამოწმებული);
 • 2018-2019 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის დამადასტურებელი (სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის) დოკუმენტი.