2019-07-04

სწავლის საფასურის გადანაწილების პირობები

ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტების თხოვნითა და ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით სწავლის საფასურის გადახდის შეღავათიანი პირობებით სარგებლობისთვის სემესტრული საფასურის 70%–ის გადახდის თარიღი გადაიწია 21 სექტემბრამდე.

ქართული უნივერსიტეტის აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის - ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა სტუდენტებს, სურვილის შემთხვევაში, სთავაზობს დამდეგი - 2019-2020 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის გადანაწილების პირობებს.

სტუდენტი, რომელიც  2019  წლის 2-20 სექტემბრის ჩათვლით გადაიხდის დაკისრებული სწავლის სემესტრული  საფასურის  70%-ს  (1125 ლარის დაკისრებისას - 787.50 ლარს), ისარგებლებს თანხის გადახდის შეღავათიანი გრაფიკით, კერძოდ: შესაძლებლობა მიეცემა თანხის დარჩენილი ნაწილი - გადაიხადოს ორ ეტაპად, შემდეგი გრაფიკით:

  • პირველი ნაწილი (167.75 ლარი) - 25 ოქტომბერი;
  • მეორე ნაწილი - სწავლის საფასურის სრულად (167.75 ლარი) - 25 ნოემბერი.

ამასთან, საფასურის გადანაწილების მსურველმა სტუდენტმა, თანხის პირველი ნაწილის  (დაკისრებული საფასურის 70%) 21 სექტემბრამდე გადახდის შემდგომ, განცხადებით უნდა მიმართოს  უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას საფასურის  გადანაწილების სურვილისა და შეთავაზებული გრაფიკით სარგებლობის მზაობის თაობაზე  (ივსება შემოთავაზებული  ფორმა. პირველი კორპუსი, ოთახი N103).

სტუდენტი, რომელიც არ ისარგებლებს აღნიშნული შეღავათით, ვალდებულია ადმინისტრაციული რეგისტრაციისთვის დადგენილ ვადებში (2019 წლის 16 სექტემბრამდე) სრულად დაფაროს მოცემულ სემესტრში დაკისრებული სწავლის საფასური.

აღნიშნული შეღავათი არ გავრცელდება უნივერსიტეტში 2019-2020 აკადემიურ წელს საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტებზე.

სოციალურად მოწყვლად სტუდენტებმა დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ პირველი კორპუსის, ოთახი N103-ს.

უნივერსიტეტის საბანკო რეკვიზიტებია:

თიბისი ბანკი, ბანკის კოდი:  TBCGE22

ანგარიშის ნომერი:  GE76  TB74 8803 6020 1000 02 (ს/კ 205233022)

(თანხის შეტანა შეიძლება სს "თიბისი ბანკი"-ს ნებისმიერ ფილიალში)