სპეციალობაში საუნივერსიტეტო გამოცდის საკითხები მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მიღება

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა 

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა