შალვა ქურდაძე

განათლება:

 • 1994-1999 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულეტის სრული კურსი, სამართალმცოდნეობა
 • 2002-2003 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნიერებათა კანდიდატი, სამართალმცოდნეობა

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1999-2001 - სამართლის რეფორმებისა და იურიდიული ტერმინოლოგიის დამდგენი სახელმწიფო კომისიის წევრი, ნოტარიატის განყოფილება, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
 • 2000-2003 - პედაგოგიური საქმიანობა, საქართველოს საბაჟო აკადემია
 • 2002-2007 - პედაგოგიური საქმიანობა, მასწავლებელი, ასისტენტ-პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ
 • 2007-2009 - სამართლის ფაკულტეტის დეკანი, ასოც. პროფესორი, საბანკო-საფინანსო ინსტიტუტი
 • 2009-2011 - ასოც. პროფესორი, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2010 წლიდან დღემდე - კერძო სამართლის კათედრის გამგე, ასოც. პროფესორი, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • 2001 წლიდან დღემდე - ადვოკატი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 1. თავდების ქონებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურებანი საქართველოს  სამოქალაქო კოდექსის  895-ე მუხლის მიხედვით- ჟ. ცხოვრება და კანონი 2017 წ.
 2. სამოქალაქო სააღსრულებო სამართალი, თბ. 2017წ. სახელმძღვანელო (თანაავტორობით)  
 3. მომეტებული საფრთხის წყაროთი მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, (თანაავტორობით), თბ. 2016 წ. სტატია,  ჟურნალი ცხოვრება და კანონი
 4. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, მეორე გამოცემა (შევსებული და გადამუშავებული). თბ. 2015 წ. სახელმძღვანელო (თანაავტორობით)  
 5. დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანასა და  გასაჩივრებასთან დაკავშირებული პრობლემები, ჟურნალი სამართალი და მსოფლიო, სპეციალური გამოშვება, თბ.2015 წ.
 6. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2013 წლის 5 ნოემბრის გადაწყვეტილების (N31531) საექსპერტო შეფასება, ჟურნალი ადვოკატი 2014წ. N1 
 7. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 27 თებერვლის გადაწყვეტილების (N22558)საექსპერტო შეფასება, ჟურნალი ადვოკატი 2014წ. N3-4
 8. კანონიერების პრინციპის უზრუნველყოფისათვის სამოქალაქო პროცესში, ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“ N2. თბ. 2013წ. სტატია (თანაავტორობით)  
 9. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თბ., 2012; სახელმძღვანელო; (თანაავტორობით)  
 10. აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის მტკიცებულებად გამოყენება სამოქალაქო პროცესში, რომან შენგელიას 70 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი  საიუბილეო კრებული სამართლის პრობლემები, თბ., 2012;
 11. სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის კომენტარი. ნაწილი I. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, თბილისი, 2018