2019-10-03

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე თვითდაფინანსებით ჩარიცხულთა სია

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე თვითდაფინანსებით სწავლის უფლება მოიპოვეს ქვემოთ ჩამოთვლილმა აპლიკანტებმა. თითოეული აპლიკანტი ვალდებულია გადაიხადოს სემესტრული სწავლის საფასური და 4 ოქტომბრის 15:00 საათამდე გადახდის ქვითარი წარმოადგინოს და გააფორმოს ხელშეკრულება ქართულ უნივერსიტეტში, პირველი კორპუსი, მეორე სართული, ოთახი N201

 1. პ/ნ 54001055821
 2. პ/ნ 01911098190
 3. პ/ნ 01027068234
 4. პ/ნ 31001053726
 5. პ/ნ 39001042162
 6. პ/ნ 31001055059 
 7. პ/ნ 19001110276
 8. პ/ნ 54001057982
 9. პ/ნ 53001060010
 10. პ/ნ 35001024269
 11. პ/ნ 06001008210
 12. პ/ნ 15001023383
 13. პ/ნ 60001121842
 14. პ/ნ 01030045979
 15. პ/ნ 62001040333
 16. პ/ნ 40001014975
 17. პ/ნ 02001007886
 18. პ/ნ 577798248
 19. პ/ნ 62001043810
 20. პ/ნ 01026015782

სწავლის საფასური:
ქართული - 2150 ლარი, 80% - 1720ლარი=2 X 860ლარი
ინგლისური - 2250 ლარი, 80% - 1800ლარი=2 X 900ლარი
ისტორია - 2150 ლარი, 80% - 1720ლარი=2 X 860ლარი

ქართული უნივერსიტეტის საბანკო რეკვიზიტები