მანანა კაჭახიძე

აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
სკოლა: ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა

სამუშაო გამოცდილება:

  • 1975 წ.- ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გ-გეოლოგიის ფაკულტეტის ძიების გეოფიზიკური მეთოდების კათედრის უფრ. ლაბორანტი;
  • 1988 წ.- ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გ-გეოლოგიის ფაკულტეტის ძიების გეოფიზიკური მეთოდების კათედრის უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი;
  • 1995-2006 - ამავე კათედრის დოცენტი;
  • 1995-2006 - ფიზიკის ფაკულტეტის იონოსფეროს სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
  • 2008-2009 - დღემდე  წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ”პლანეტარული, გამოყენებითი გეოფიზიკის და გეოეკოლოგიის” სამაგისტრო პროგრამის სრული პროფესორი.
  • 2010 წ. - წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ”პლანეტარული, გამოყენებითი გეოფიზიკის და გეოეკოლოგიის” მიმართულების ხელმძღვანელი, ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი, სრული პროფესორი.

მონოგრაფიები:

  1. მიწისძვრის წინამორბედები და მაინიცირებელი ფაქტორები. მანანა კაჭახიძე, ნინო კაჭახიძე, გიორგი რამიშვილი, ვასილ კუხიანიძე.მონოგრაფია. გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2014.
  2. Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling System. Manana Kachakhidze, Nino Kachakhidze, Tamaz Kaladze. Publishing House “Universal”, Tbilisi. 2014.
  3. ლითოსფერო-ატმოსფერო-იონოსფეროს  ბმული მოდელი. მანანა კაჭახიძე,  ნინო  კაჭახიძე, თამაზ კალაძე. გამომცემლობა  „ქართული უნივერსიტეტი“. 2015

მიმაგრებული დოკუმენტები: