2019-01-24

ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება #2 (21.01.2019)

ბრძანება #2 უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2018 წლის 17 სექტემბრის ბრძანებებში - "2018 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად "ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რიგ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ" (N42), აგრეთვე "ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონდე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების, ასევე სტუდენტებისთვის, რომლებიც საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საუნივერსიტეტო დაფინანსების ფარგლებში, გათავისუფლებულები იყვნენ სწავლის საფასურის გადახდისგან, მაგრამ წინა - 2017-2018 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, 2018-2019 აკადემიური წლის შემოდგმომის სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ" (N44) ცვლილების შეტანის თაობაზე