2019-01-23

დოქტორანტ ლატავრა ბუკიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2019 წლის 30 იანვარს  15:00 საათზე,  ქართული უნივერსიტეტის სხდომათა დარბაზში  (IV  სართული)  შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დისერტანტ  ლატავრა ბუკიას  სადისერტაციო ნაშრომის „თედო სახოკიას ცხოვრება და მოღვაწეობა (1868-1956.წწ)“ დაცვა.

სადოქტორო  პროგრამა  ,,საქართველოს ისტორია“.
სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი: ვახტანგ გურული, ასოცირებული პროფესორი,  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

დოქტორანტის რეცენზენტები:

ისტორიის დოქტორი ლევან ჯიქია
ისტორიის დოქტორი ბეჟან ხორავა