სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტები (2009 წელი)

ბრძანება #01-00/01 2009 წლის გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ
ბრძანება #01-00/02 სტუდენტის სარეგისტრაციო ანკეტის ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #01-00/03 სადოქტორო პროგრამების შესახებ
ბრძანება #01-00/04 2009 წლის შემოდგომის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ
ბრძანება #01-00/11 ქართულ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #01-00/12 2010 წლის გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ 
ბრძანება #01-03/22 დოქტორანტთა ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #01-03/26 საუნივერსიტეტო აკადემიური განათლების პირველ საფეხურზე - ბაკალავრიატში აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ