სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტები (2017 წელი)

ბრძანება #1ს ქართულ უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის 
ბრძანება #7ს - დანართი ქართულ უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #97-ს რექტორის 2017 წლის 6 მარტის ბრძანებებში - "სტუდენტებისთვის, რომლებიც საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საუნივერსიტეტო დაფინანსების ფარგლებში, გათავისუფლებულები იყვნენ სწავლის საფასურის გადახდისაგან, მაგრამ 2016 - 2017 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, 2016-2017 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ" (#72-ს), აგრეთვე "2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების შესახებ" (#73-ს) ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #203-ს 2017 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების უფლების მქონე აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადებისა და დოკუმენტაციის ნუსხის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #204-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2017 წლის 21 ივლისის 197-ს ბრძანებაში "უნივერსიტეტში 2017 -2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილებისა და დამატების შესახებ
ბრძანება #206-ს ქართულ უნივერსიტეტში" 2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #221-ს რექტორის 2017 წლის 31 აგვისტოს N 206-ს ბრძანებაში „ა(ა)იპ „საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში“ 2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადიმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #248-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #255-ს რექტორის 2017 წლის 25 სექტემბრის #248 ბრძანებაში "ა(ა)იპ-საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში 2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #268-ს რექტორის 2017 წლის 14 სექტემბრის N224-ს ბრძანებაში "2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის შემესტრში ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის გადახდისაგან გათავისუფლების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე 
ბრძანება #322-ს რექტორის 2017 წლის 14 სექტემბრის N223-ს ბრძანებაში "სტუდენტებისთვის, რომლებიც საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საუნივერსიტეტო დაფინანსების ფარგლებში, გათავისუფლებულები იყვნენ სწავლის საფასურის გადახდისაგან, მაგრამ 2016-2017 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, 2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ" აგრეთვე N224 ბრძანებაში "2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება #381-ს 

გამოცდის ჩატარების ინსტრუქცია

ფორმა #1
ფორმა #2
ფორმა #3
ფორმა #4

ქართულ უნივერსიტეტში გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #437-ს რექტორის 2017 წლის 11 სექტემბრის 218-ს ბრძანებაში „აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2017-2018 აკადემიური წლის ადმინისტრირების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე