სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტები (2014 წელი)

ბრძანება #02-00/01 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ” რექტორის 2014 წლის 16 იანვრის #02-02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება #02-02/04 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/16 მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი კურსების მსმენელთათვის 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სააუდიტორიო მეცადინეობების ვადის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #02-02/25 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობით სტუდენტების გადაყვანის თაობაზე
ბრძანება #02-02/44 სახელობითი სტიპენდიების გაცემის შესახებ
ბრძანება #02-02/52 1921 წლის 9 მარტს თბილისში დაკრძალული იუნკრების სულის მოსახსენებლად გადახდილ პანაშვიდში მონაწილეობის გამო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) სტუდენტებისათვის მადლობის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება #02-02/85 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ.
ბრძანება #02-02/149 ქართულ  უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურების დადგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/153 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის  ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ რექტორის 2014 წლის 30 აპრილის #02-02/149 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება #02-02/154 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ რექტორის 2014 წლის 30 აპრილის #02-02/149 ბრძანების შესაბამისად ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: „ბიოტექნოლოგია“, „ეკოლიგია და გარემოს დაცვა“ შიდა მობილობის წესით სტუდენტების ჩარიცხვისა და მათთვის სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/157 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ რექტორის 2014 წლის 30 აპრილის #02-02/149 ბრძანების შესაბამისად სოციალურ მეცნიერებათა და სამართალმცოდნეობის სკოლის (ფაკულტეტის) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე „ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება“ შიდა მობილობის წესით სტუდნეტების ჩარიცხვის შესახებ. 
ბრძანება #02-02/163 ქართული უნივერსიტეტის უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტების - დიპლომის ფორმების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #02-02/167 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, პროცედურისა და ვადების შესახებ
ბრძანება #02-02/183 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ
ბრძანება #02-02/186 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვაკანსიების, ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრისა და წარმოსადგენი საბუთების ნუსხის დადგების შესახებ
ბრძანება #02-02/444 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ
ბრძანება #02-02/446 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მეორე შუალედური გამოცდის პროცედურული ვადების განსაზღვრის შესახებ