სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტები (2015 წელი)

ბრძანება #02-02/149 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ რექტორის 2014 წლის 20 ნოემბრის #02-02/444 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
ბრძანება #02-02/474 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი და განმეორებითი გამოცდების პროცედურული ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #02-02/03 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვაკანსიების, ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრისა და წარმოსადგენი საბუთების ნუსხის დადგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/56 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ”ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში" 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონდე სტუდენტების სწავლის გადასახადისაგან გათავისუფლების შესახებ
ბრძანება #01-00/05 ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2013 წლის 31 დეკემბრის #01-00/39 ბრძანებაში "ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში მობილობის ფარგლებში დამატებით გასავლელი სასწავლო/სამეცნიერო კომპონენტების სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის შესახებ 
ბრძანება #02-02/199 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ რექტორის 2014 წლის 20 ნოემბრის #02-02/444 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება #02-02/238 ქართულ უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, პროცედურებისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #02-02/249 ქართულ უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, პროცედურისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ შესახებ
ბრძანება #02-02/251 ქართულ უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ შესახებ
ბრძანება #02-02-309 სტუდენტებისათვის, რომლების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საუნივერსიტეტო დაფინანსების ფარგლებში, გათავისუფლებულები იყვნენ სწავლის საფასურის გადახდისგან, მაგრამ 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ
ბრძანება #02-02-310 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის გადასახადისაგან გათავისუფლების შესახებ