სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტები (2016 წელი)

ბრძანება #267 აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი) და მეორე (მაგისტრატურა) საფეხურების 2016-2017 აკადემიური წლის ადმინისტრირების შესახებ
ბრძანდება #7 ქართული უნივერსიტეტის შუალედური გამოცდების აღდგენის ადმინისტრირების ვადების შესახებ
ბრძანება #479-ს "2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიურ მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების შესახებ" რექტორის 2016 წლის 30 სექტემბრის N374-ს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
ბრძანება #504-ს "2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების გათავისუფლების შესახებ"