სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტები (2021 წელი)

ბრძანება # 9  ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმით გათვალისწინებული საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის შესახებ.
ბრძანება # 8 ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ქართული უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე უნივერსიტეტის 1-3 პრიორიტეტული არჩევის პირობებში ეროვნული გამოცდების შედეგად ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში ჩარიცხული სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებისთვის 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის თაობაზე. 
ბრძანება # 7 ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა - 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ. 
ბრძანება # 6  ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მინიჭებული დაფინანსების (2020-2021 სასწავლი წლის შემოდგომის - პირველი სემესტრი) ოდენობით სწავლის გადასახადისგან განთავისუფლების შესახებ. 
ბრძანება # 3  ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ. 
ბრძანება # 13 -ს ქართული უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და პროცესის ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ.
ბრძანება # 34-ს რექტორის 2021 წლის 18 იანვრის 1-ს ბრძანებაში "ქართულ უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე.  
ბრძანება # 84-ს ქართული უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე - ბაკალავრიატში სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების ფორმის შესახებ. 
ბრძანება # 113-ს  რექტორის ბრძანება ქართულ უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე - ბაკალავრიატში სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების ფორმის შესახებ. 
ბრძანება # 05-კ ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2019 წლის 3 აპრილს #13 ბრძანებით დამტკიცებულ "ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის შრომის შინაგანაწესში" ცვლილებების შეტანის შესახებ. 
ბრძანება # 06-კ ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2019 წლის 3 აპრილს #13 ბრძანებით დამტკიცებულ "ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის პოლიტიკაში" ცვლილებების შეტანის შესახებ. 
ბრძანება # 167-ს რექტორის 2020 წლის 17 ივლისის N224-ს ბრძანებაში "აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2020-2021 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება # 170-ს რექტორის ბრძანება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მეორე ნახევარში სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების ფორმის განსაზღვრის შესახებ. 
ბრძანება # 171-ს რექტორის 2020 წლის 5 ოქტომბრის N338-ს ბრძანებაში "მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამის 2020-2021 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე