სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტები (2021 წელი)

ბრძანება # 13 -ს ქართული უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და პროცესის ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ.
ბრძანება # 34-ს რექტორის 2021 წლის 18 იანვრის 1-ს ბრძანებაში "ქართულ უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე.  
ბრძანება # 48-ს ქართული უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე - ბაკალავრიატში სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების ფორმის შესახებ.