მაია ხეჩიკაშვილი

ელ.ფოსტა: maiakhechikashvili@hotmail.com 

განათლება: 

 • 2006 წლის 10 აპრილი - საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სპეციალობით - ფიზიკური გეოგრაფია, ლანდშაფტების გეოფიზიკა და გეოქიმია.
 • 2001-2004 წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის ასპირანტურა.
 • 1992-1997 წ.წ. - თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკლტეტი.
 • 1988-1990 წ.წ. - თბილისის სამრეწველო-ეკონომიკური კოლეჯი. 

შრომითი საქმიანობა:

 • 2018 წლიდან დღემე  -  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული განათლების ცენტრი - ლექტორი.
 • 2014-2018 წ.წ.- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი,  ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტი - ლექტორი.
 • 2018 წლიდან დღემე- სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი, ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტი - ლექტორი.
 • 2009-2014წ.წ. - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელი.
 • 2006-2009წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტტის ბუნებრივი რესურსების, ლანდშაფტური დაგეგმარების და ექსპერტიზის განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელი.
 • 2004-2006წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის გეომორფოლოგიის განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელი.
 • 2003წ. - საქ. მეცნ. აკადემიის ვახუში ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის საზღვარგარეთის ქვეყნებთან ურთიერთობის განყოფილებაში, მთარგმნელის თა-ნამდებობაზე.
 • 2006წ.-დან დღემდე - შპს საერთაშორისო ქართული სკოლა "ათინათი" - გეოგრაფიის, ბუნებისმეტყველების, სამოქალაქო თავდაცვის და უსაფრთხოების უფროსი მასწავლებელი.

მონაწილეობა პროექტებში: 

 • 2006-2007წ.წ. - მსოფლიო ბანკის (Word Bank, GFF) სატყეო სექტორის განვითარების პროექტის - (GE/FD/CSI-11/7 -  ახალგორის,  თიანეთის,  დუშეთის,  ასპინძის,  ადიგენის და სხვ. რაიონების ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური შესწავლა ტყეთსარგებლობის ზონირებისა და დაგეგმარებისათვის) - სპეციალისტი (http://www.worldbank.org/georgiaforestry)
 • 2006-2007წ.წ. - მსოფლიო ბანკის (Word Bank, GFF) სატყეო სექტორის განვითარების პროექტის - (GE/FD/CSI-11/8 -  დმანისის, ბოლნისის, თელავის, ყვარლის და სხვ. რა¬იო¬ნების ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური შესწავლა ტყეთსარგებლობის ზონირებისა და დაგეგმარებისთვის) სპეციალისტი - 
 • (http://www.worldbank.org/georgiaforestry)
 • 2007-2008წ.წ. - საერთაშორისო პროექტის (#100308448) "ლანდშაფტური დაგეგმარების მეთოდოლოგიის დამუშავება აჭარის საპილოტე რეგიონში" სპეციალისტი.
 • 2008-2009წ.წ. - საერთაშორისო პროექტის (WWF და KFW) - "ჯავახეთის ტრანსსასაზღვრო ეროვნული პარკის და მისი დამხმარე/ბუფერული ზონის ლანდშაფტური დაგეგმარება" სპეციალისტი.
 • 2009წ. - გრანტი #09-42-100 - საქართველოს კლიმატის ცვლილების სტრუქტურა უკანასკნელ ათასწლეულში, სპეციალისტი.
 • 2011-2013წ.წ. - გრანტი # 10-43-101   -  გეოგრაფიის ტერმინების და ტოპონიმების განმარტებითი ლექსიკონი, სპეციალისტი.  

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებსა და სემინარებში: 

 • 2013-2015 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია.
 • 2013წ. - პროფესორ ლევან მარუაშვილის დაბადების 100 წლ¬ისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია.
 • 2010წ. (ქემერ-ანტალია, თურქეთი) - მე-2 საერთაშორისო გეოგრაფიული სიმპოზიუმი "Mediteranian Invironment"- Kemer-Antalya
 • 2008 წლის 24-25 ოქტომბერი (თბილისი) - პროფესორ ზურაბ ტატაშიძის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია "მთიანი რეგიონების გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები".
 • 2008 წლის მაისი (თბილისი) - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სემინარი "ლანდშაფტური დაგეგმარების ევროპული გამოცდილება".
 • 2007 წლის მარტი (თბილისი) - საერთაშორისო კონფერენცია "ლანდშაფტრი დაგეგმარება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. WWF-ის და KFW-ის წარმომადგენლების მონაწილეობით".
 • 2007 წლის მაისი-ივნისი (ქუთაისი) - I რესპუბლიკრი კონფერენცია "გეოგრაფიის აქტუალური საკითხები".
 • 2006 წლის იანვარი (თბილისი-მოსკოვი) - საერთაშორისო ინტერნეტ კონფერენცია "ბუნებრივი გარემოს ცვლილებები ათასწლეულების მიჯნაზე", 
 • http: www.cetm.narod.ru/index_eng.html
 • 2004 წელი - საერთაშორისო ინტერნეტ კონფერენცია "მთიანი ტერიტორიების ბუ-ნე¬ბრივი პოტენციალი მდგომარეობა, პრობლემები, პერსპექტივები".
 • 2004 წელი - საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "ბუნებრივი და ან¬თროპოგენური კატასტროფები" htt://www.acnet.ge/catastrophes/index.html 
 • 2003 წელი (ვლადიკავკაზი) - სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "Информационные технолгии и системы (НИТНОЭ-2003)". 
 • 2003 წელი - საერთაშორისო ელექტრონლი კონფერენცია "Природный потенсиал горных територий, пробеми, перспективы", htt://www.knet.ge/natural_resurces

საველე კვლევები და ექსპედიციები:

 • 2016-2019 წ.წ. - თბილისის, კახეთის და სამცხე - ჯავახეთის ტურისტული რე-გიონების ფარგლებში განხორციელებული ექსპედიციები, ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების შესწავლისა და კვლევის მიზნით.
 • 2011-2017 წ.წ. - ექსპედიცია იმერეთში (წყალტუბოს და ხონის მუნიციპალიტეტის ფა¬რ¬გლებში) და შავი ზღვის სანაპირო ზოლში (აჭარა).
 • 2010წ. - ექსპედიცია იმერეთში (წყალტუბოს მნიციპალიტეტის ფარგლებში).
 • 2008წ. - ექსპედიცია ჯავახეთში (ახალქალაქის, ნინოწმინდის რაიონების ფარგლებში).
 • 2007წ. - ექსპედიცია მთიან აჭარაში.
 • 2005წ. - ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე, დმანისის რაიონში ჩატარებლი საველე ექსპედიცია, დმანისისა და გომარეთის ლავური ზეგნების ლანდშაფტების შესწავლის მიზნით.
 • 2004წ. - ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე, მდ. მაშავერას აუზის ქვემო დინების ლანდშაფტების შესწავლის მიზნით ჩატარებული საველე გამოკვლევები. ექსპედიცია მანგლისის მიდამოებში, შიდა ქართლში (მდ.მდ. თეძამის, ტანას და ძამას ხეობები), არაგვის ხეობაში.
 • 2003წ. - ქვემო ქართლი (მდ.მდ. ხრამისა და მაშავერას ხეობები, მარნეულის რაიონის ფა¬რგლებში).
 • 2002წ. - მდ. ფინეზაურის ხეობა და ირგანჩაის ქვაბული (ქვემო ქართლი რეგიონი).

სამეცნიერი ნაშრომები: 

 • И.В. Бондырев, М.О. Хечикашвили – аэрокосмический мониторинг состояния природного (ландшафтного) потенцияла горных территорий центральной части Малого Кавказа. Межд. Науч. Электр. Конф. «природный потенциал горных територий, состояние, проблеми, перспективы» /www. Aknet.ge/natural_resurces, стр.1-5, 2003г.
 • М.О. Хечикашвили – Новые технологии (аэрокосмическое дешифрирование) при решении ряда экологических проблем (на примере бассейна р. Машавера, Малый Кавказ). Мат. Межд. Науч. Тех. Конф. «Информационные технологии и системы (НИТНОЭ-2003)» Владикавказ, стр. 253-256, 2003г.
 • И.В. Бондырев, З.Х Сепертеладзе, Х.Г. Квливидзе, М.О. Хечикашвили и др. – Деградация природных экосистем (ландшафтов) Грузии и её экологические последстия. Межд. Науч. Электр. Конф. «природные и антропогенные катастрофы» /www. Aknet.ge/catastrophes, 2004, стр. 1-7
 • M. Kechikashvili – The analysis of ecological problem of the Central part of the Minor Cavcasus (the part of Kszreti ewttement), jurnai “Geography of Georgia”, #3, 2005, p. 126-129
 • И.В. Бондырев, З.Х Сепертеладзе,Г.Дж. Ломинаде, М.О. Хечикашвили и др. –  Проблемы сбалансированного развития природного потенсиала Грузии и ряд мероприятий по их урегулированиб «Ползуновский вестник»-№4 (ч.2)б 2005г, ст.65-71
 • I.Bondirev, M. Kechikashvili – Remote methods of open system study (the case of South-East Georgia landsaptes). International Internet Conference “Change of Envi¬ronment at Millennium” //http://www.cetm.narod.ru/index_eng.html, 2006, Proce¬ediage of the Internationai Scientific Conference, Tbilisi-Moscow “Polygraph”2006, p. 205-212
 •  
 • მ. ხეჩიკაშვილი - მდ. მაშავერას აუზის ლანდშაფტების ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის შესწავლა დისტანციური მეთოდების მეშვეობით, საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი, ხელნაწერის უფლებით. თბილისი, თსუ, 2006, 46გვ.
 • ნ. ელიზბარაშვილი, ლ. მაჭავარიანი, მ. ხეჩიკაშვილი დასხვ. - მთიანი ქვეყნების გეოგრაფიის აქტუალური საკითხები (საქართველოს მაგალითზე). რეგიონული კონფერენციის მასალები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი, 2008, გვ. 45-54
 • მ. ხეჩიკაშვილი (ნ. ელიზბარაშვილის თანაავტორობით) - ლანდშაფტური დაგეგმარების არსი და მნიშვნელობა. რეგიონული კონფერენციის მასალები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი, 2008 
 • მ. ხეჩიკაშვილი, ი. დევნოზაშვილი, რ. ჭაჭუა - ლანდშაფტური დაგეგმარების ტერმინოლოგიური აპარატი. ჟურნ. „საქართველოს გეოგრაფია“, #6-7, თბ., გამომც. თსუ, 2008, გვ. 79-83
 • მ. ხეჩიკაშვილი (ნ. ელიზბარაშვილის, ლ. მაჭავარიანის, დ. ნიკოლაიშვილის, გ. მელაძის თანაავტორობით) - საქართველოს ლანდშაფტური დაგეგმარების აქტუალობა და მოდელური ტერიტორიის შერჩევის პრინციპები (აჭარის მაგალითზე). გეოგრაფიის ინსტის შრომათა კრებული, ახალი სერია #2(81), 2008, გვ. 312-320
 • Антипов А., Элизбарашвили Н., Хечикашвили М. и другие – Ландшафтное планирование для стран южного Кавказа. Федеральное ведомоство охраны природы Германии, Техни¬че¬ский университет – Берлин, Российская академия наук Сибирское отдельение институт гео¬г¬р-афии, Армянский аграрний университет – Ереван, Тбилисский государственний уни¬вер¬с-итет – Тбилиси, Институт географии – Баку. Институт географии СОРАН, 2008. (монография).
 • მ. ხეჩიკაშვილი,  ნ. ელიზბარაშვილი (რედაქტორი), ლ.მაჭავარიანი, დ. ნიკოლაიშვილი, გ. მელაძე და სხვ. - ლანდშაფტური - მეთოდოლოგია და გამოცდილება. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ციმბირის განყოფილების გეოგრაფიის ინსტიტუტი.  გერმანიის გარემოს დაცვის ფედერალური უწყება. 2009, 188გვ.
 •   
 • Khecikashvili M., Mumladze D., Saluqvadze E., Lomidze N., Chikhladze N., Janelidze Z., - Cl-i¬ma¬tik-Landscape Peculiarities and Their Dynamics. International Geography Sim¬p¬osium Ge¬o-md, Mediterranean Environment. Kemer-Antalia, Turkey, 2-5 June, 2010.
 • მ.ხეჩიკაშვილი, ე.სალუქვაძე, თ.ჩალაძე, გ.ლომინაძე - კურორტ ბახმაროს და მის შე¬მო-გარენი ანთროპოგენური ზემოქმედებით გამოწვეული ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური მდგომარეობის თავისებურებანი. სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“#10-12, თბილისი, 2010წ., გვ50-55.
 • მ.ხეჩიკაშვილი - აჭარის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების თავისებურებები. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალისერია #3(82), თბილისი 2011წ., გვ. 325-329.
 • მ.ხეჩიკაშვილი, ე.სალუქვაძე, თ.ჩალაძე, გ.ლომინაძე - გურიის რეგიონის გარემოს ტრანსფორმაცია და ეკოლოგიური მდგომარეობის თავისებურებანი. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია #4(83), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები მიძღვნილი პროფ. ლ. მარუაშვილის დაბადების 100 წლისადმი, თბილისი, 2012წ., გვ. 102-119.
 • Elene Salukvadze, Dali Mumladze,Tamila Chaladze, Nino Lomidze, Maia Khechikashvili, Nino Chikharadze, Zurab Janelidze (2012). Tbilisi’s Climatic-Landscape Peculiarities and Their Dynamics. Journal of Environmental Biology. ISSN: 0254-8704; CODEN: JEBIDP, Issue - 2012 Apr (supp) (Volume 33, Number 2), Lucknow, INDIA (in English)(Thomson Reuters' Impact-Factor Journal. 
 • М. Хечикашвили, Е. Салуквадзе, Т. Чаладзе – Антропогенная трансформация и экологическое состояние ландшафтов нижней Имерети (на примере Цхалтубского мунисипалитета). Труди института Вахушти Багратиони №5(84).  Материалы международний науч. Конф. ,,Основные проблемы географии,,. Просвяш. 80 летью со дн. Основ. Институт Географии Вахушти Багратиони.2013г.

პროფესიონალურ ორგანიზაციებში მონაწილეობა: 

 • საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების წევრი.

ენების ცოდნა:

 • რუსული 
 • ფრანგული (სრულყოფილად)

საოფისე პროგრამების ცოდნა:

 • Word 
 • Excel 
 • Powerpoint