სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტები:

სკოლების დებულებები:

ადმინისტრაციულ ერთეულთა დებულებები: