ფსიქოლოგია, ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება

პროგრამა ორიენტირებულია როგორც კონკურენტუნარიანი მეცნიერი ფსიქოლოგისა და პედაგოგი-ფსიქოლოგის, ასევე პრაქტიკოსი ფსიქოლოგის მომზადებაზე. სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსადმთავრებული შეძლებს კლიენტთა ფსიქო-კონსულტირების პროცესის დაგეგმვას, კონსულტირების სტრატეგიის შემუშავებას, ფსიქოლოგიური კონსულტირების განხორციელებას. კლიენტთა ფსიგოლოგიური შეფასებისას ის გამოიყენებს კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ თერაპიას, დიაგნოსტირებისას - ინტერვიურების მეთოდს. მიღებული ცოდნა და განხორციელებული კვლევა ჩამოაყალიბეს მას მაღალი დონის დარგის სპეციალისტად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი დიმიტრი ნადირაშვილი

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი თინათინ ფანცულაია

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი მაია კალანდარიშვილი

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სადოქტორო პროგრამა: ფსიქოლოგია, ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება