ეკონომიკა

პროგრამა ორიენტირებულია იმაზე, რომ დოქტორანტმა მიიღოს ფუნდამენტური ცოდნა ეკონომიკურ თეორიაში, საფუძვლიანად გაერკვეს ეკონომიკური პრაქტიკის კანონზომიერებებში, დაეუფლოს ეკონომიკის მეცნიერული კვლევის მეთოდოლოგიასა და მეთოდიკას მიკრო- მეზო- და მაკროეკონომიკის დონეებზე ისე, რომ შეძლოს დამოუკიდებლად სამეცნიერო კვლევების წარმართვა და ეკონომიკის სპეციალობით ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის ლექცია-სემინარების ჩატარება.

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი მიხეილ ჯიბუტი

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სადოქტორო პროგრამა: ეკონომიკა