ბიზნესის ადმინისტრირება

პროგრამა ორიენტირებულია წარმატებული და მოტივირებული პროფესიული და თანმიმდევრული მაღალკვლიფიციური სპეციალისტის ფორმირებაზე, რომელიც შეძლებს განახორციელოს დარგის ექსპერტიზა და ორგანიზაციული ანალიზი, იყოს ქმედითი ლიდერი და ჰქონდეს ჯგუფთან მუშაობის უნარი; აღჭურვილი იყოს ძლიერი და საკომუნიკაციო ინტერპერსონალური უნარებით, იმუშაოს საფინანსო და საგანმანათლებო დაწესებლებებში და გააჩნდეს ძლიერი ორგანიზაციული უნარი

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი მიხეილ თოქმაზიშვილი

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სადოქტორო პროგრამა: ბიზნესის ადმინსიტრირება