საქართველოს ისტორია

სადოქტორო პროგრამა "საქართველოს ისტორია" წარმოადგენს სასწავლო კურსების და სამეცნიერო კომპონენტის ერთობლიობას, რომელიც მიზნად ისახავს სამეცნიერო და პედაგოგიური კადრების მომზადებას საქართველოს ისტორის მიმართულებით. პროგრამის მთავარი მიზანია დოქტორანტებს მისცეს ცოდნა და გამოცდილება, რომელსაც ისინი მეცნიერულ კვლევა-ძიებაში შემოქმედებითად გამოიყენებენ.

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სადოქტორო პროგრამა: საქართველოს ისტორია