მათემატიკა

სამაგისტრო პროგრამაში წარმოდგენილია თანამედროვე მათემატიკის ისეთი უმნიშვნელოვანესი ქვედარგები, როგორიცაა მათემატიკური ანალიზი (ფართო გაგებით), ალგებრა, ტოპოლოგია.

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ივანე წერეთელი

დეტალურად

ინფორმაცია პროგრამაზე ჩაბარების მსურველთათვის

სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების წინაპირობები, მაგისტრატურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები, გამოცდის საკითხები მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სამაგისტრო პროგრამა: მათემატიკა