ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი

პროგრამის მიზანია მისცეს სტუდენტს თანამედროვე დასაქმების ბაზრის შესატყვისი კომპლექსური თეორიული ცოდნა ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის სფეროში და გამოუმუშაოს შესაბამისი პრაქტიკული უნარები, ამასთან, უზრუნველყოს მათი მომზადება მომდევნო საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად და წარმატებული პროფესიული საქმიანობისთვის

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ნიკო კვარაცხელია

დეტალურად

ინფორმაცია პროგრამაზე ჩაბარების მსურველთათვის

სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების წინაპირობები, მაგისტრატურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები, გამოცდის საკითხები მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სამაგისტრო პროგრამა: ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი