საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები

პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტს მისცეს თეორიული ცოდნა დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციფიკის შესახებ. ამისათვის შერჩეულია სპეციალური საგნები, სადაც ყურადღება გამახვილებულია თანამედროვე საერთაშორისო თუ რეგიონალური ორგანიზაციების მნიშვნელობასა და მუშაობის პრინციპებზე, ასეთებია ევროატლანტიკური ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და ა.შ. სტუდენტი ასევე გაეცნობა თუ რა სახის იურიდიულ პრინციპებს ემყარება თითოეული მათგანი. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტი შეიძენს იმ უნარებს, რაც შემდგომში სასარგებლო იქნება დიპლომატიური სამუშაოს გასაგრძელებლად.

პროგრამის კოდი

1450104

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ვალერი მოდებაძე

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
საბაკალავრო პროგრამა: საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები